Zakres informacji

Opis

Harmonogram realizacji projektu

2008

2009

2010

2011

Zakres prac

01

02

03

04

01

02

03

04

01

02

03

04

01

02

03

04

Realizacja dokumentacji projektowej

X

X

X

X

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

X

X

uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

X

X
ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego (zarządzanie projektem) i podpisanie umowy z wykonawcą usługi

X

ogłoszenie przetargu na promocję projektu i podpisanie umowy z wykonawcą usługi

X

ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych i podpisanie umowy z wykonawcą robót

X

Wykonanie robót w poszczególnych etapach realizacyjnych.
1. Roboty pomiarowe i rozbiórkowe

X

X

2. Główne roboty budowlane – jezdnia drogi powiatowej,

X

X

X

X

3. Główne roboty budowlane - most na kanale Resko)

X

X

4. Infrastruktura towarzysząca -odwodnienie drogi, oświetlenie, likwidacja kolizji

X

X

X

5. Infrastruktura towarzysząca -(ścieżki rowerowe, chodniki, parkingi, zatoki autobusowe, zjazdy publiczne i prywatne, progi zwalniające)

X

X

X

odbiór końcowy robót

X

rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego

X

Promocja projektu

X

X

X X X X

X

Zarządzanie projektem

X

X

X

X

X

X

X